Skip to content

Sistema Intern d'Informació

Benvinguts al Sistema Intern d’Informació de MEDI AMBIENT & QUÍMICA SOSTENIBLE, S.L., DISTILLER, S.A.O.QUIMIMONT, SLU (d’ara endavant, el “Grup”) la finalitat del qual és prevenir, descobrir i sancionar les Infraccions comeses per membres del Grup o per tercers amb els quals es relaciona o vincula professionalment el Grup. Les “Infraccions” que han de comunicar-se a través del Sistema Intern d’Informació són les següents:
  • Incompliments de normativa interna (Codi de Conducta i Polítiques incloses en el Model de Prevenció de Delictes).
  • Infraccions penals (delictes establerts en el codi penal).
  • Infraccions administratives greus o molt greus, especialment aquelles que impliquin pèrdua econòmica per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.
  • Qualsevol vulneració de la llei.
En aquest sentit, és deure i responsabilitat de totes les “Persones Obligades” informar ràpidament si tenen coneixement o creuen de bona fe que s’ha comès, s’està cometent o pot estar cometent-se o haver-se comès una Infracció. Són “Persones Obligades“:
  • Empleats.
  • Socis, accionistes, partícips o persones pertanyents a l’Òrgan d’Administració.
  • Professionals i col·laboradors, contractistes, subcontractistes i proveïdors (inclosos aquells que treballin per a o sota la supervisió i la direcció d’aquests).
  • Personal en pràctiques.

En aquest sentit, qualsevol Persona Obligada que intencionalment no denunciï o desanimi a una altra Persona Obligada a complir amb la seva obligació de denunciar, o assetgi, penalitzi o prengui represàlies contra una altra Persona Obligada per complir amb la seva obligació d’informar, pot estar subjecta a mesures disciplinàries.

El sistema ha estat dissenyat de manera que es garanteixi (i) el tractament confidencial del procediment; (ii) la protecció de l’informant; i (iii) la prohibició de represàlies quan les informacions es realitzen de bona fe.

Pot trobar la regulació del Sistema Intern d’Informació fent clic aquí.